Drukuj

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Główne cele:

Ø Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły oraz osób potrzebujących.

Ø Urzeczywistnienie idei samorządności poprzez rozumienie praw człowieka i obywatela.

Ø Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Ø Reprezentowanie ogółu uczniów. Organizowanie i inspirowanie do pracy samorządy klasowe. Koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną oraz obrona praw ucznia.

Ø Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 

Założenia na rok szkolny 2019/2020

v Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,

v Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska,

v Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym,

v współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne

v Integracja społeczności szkolnej,

v Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

 

Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego w roku 2019/2020:

 

Skład RSU w r. szk. 2019/2020:

- Przewodnicząca: Malwina Wielgocka 7a

- Z-ca przewodniczącej: Amelia Wlizło 6b

 

Opiekunami RSU są: